>
>
Η γεωργία και οι προκλήσεις των Μεταναστών Εργατών

Article

Η γεωργία και οι προκλήσεις των Μεταναστών Εργατών

Η γεωργία είναι ένας κρίσιμος τομέας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συμβάλλοντας σημαντικά στην παραγωγή τροφίμων, την απασχόληση, την παροχή τροφίμων και πρώτων υλών για διάφορες βιομηχανίες και την αγροτική ανάπτυξη. Οι μετανάστες εργαζόμενοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα καθώς καλύπτουν τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και προωθούν την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων.

Κύριες προκλήσεις για τους μετανάστες εργαζομένους στη γεωργία

Ωστόσο, οι μετανάστες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις που μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία τους και επίσης την αποτελεσματικότητα των γεωργικών λειτουργιών. Μερικές από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες εργαζόμενοι στη γεωργία είναι:

  • Κακές συνθήκες εργασίας, όπως πολύωρη εργασία, εργασία σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και απουσία ή ανεπαρκή μέτρα προστασίας.
  • Έλλειψη εργασιακής ασφάλειας λόγω της εποχικότητας των αγροτικών εργασιών, που τους εμποδίζει να εγκατασταθούν σε ένα μέρος με ασφαλή μακροχρόνια απασχόληση.
  • Η κοινωνική απομόνωση σε πολλές περιπτώσεις, καθώς έχουν απομακρυνθεί μόνοι τους από τις οικογένειές τους και πρέπει να αντιμετωπίσουν γλωσσικά εμπόδια, πολιτισμικές διαφορές και περιορισμένη πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες.
  • Ανεπαρκής στέγαση που παρέχεται από τους εργοδότες όπου η συνήθης πρακτική είναι να ζουν μαζί σε μικρούς χώρους με κακές συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής.
  • Εκμετάλλευση και διακρίσεις όπως χαμηλοί μισθοί, έλλειψη πρόσβασης σε νομικές υπηρεσίες.
  • Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, κυρίως λόγω της έλλειψης εγγράφων, καθώς και της έλλειψης πρόσβασης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Συμπέρασμα

Αυτές οι προκλήσεις απαιτούν την εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης και μηχανισμών υποστήριξης τόσο για τους μετανάστες εργάτες όσο και για τους αγρότες, καθώς και για κυβερνητικές πολιτικές και μηχανισμούς ελέγχου.

The MILIMAT platform is almost here!

We are currently building the MILIMAT Training and Collaboration Platform – a space designed to facilitate communication between farmers and migrant workers, share the calendar of agricultural campaigns, and access to educational materials developed through our project, among other functionalities.

To ensure you don’t miss out on the launch, be sure to join our mailing list and follow us on Facebook and Twitter.